* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (2026)   ބާތިލް (29)   ސައްޙަ (1768)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3823


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1768
T01 - ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ހުޅުހެންވޭރު
މާލެ ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 1 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 1 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 1 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މައިޒާން ޢަލީމަނިކު
ހ.އިސްދޫ، މާލެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

54.3%

(960 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ތައުފީޤު
ހ.ހާޖަރާގެ
ޖީއައި ޓިކެޓުގައި

14.48%

(256 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ރަޝީދު
ހުޅުމާލެ މާވަހަރު 3 މާލެ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

3.45%

(61 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ނިޡާމް (ކެލާ ނިޒާމް)
ހުޅުމާލެ، އެންދެރި 3
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

27.77%

(491 ވޯޓު)