* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1912)   ބާތިލް (38)   ސައްޙަ (1603)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3553


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1603
T02 - މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: މެދުހެންވޭރު
މާލެ ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 1 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 1 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 1 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހީމް ނާޡިމް
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7615
އަމިއްލަ ގޮތުން

20.02%

(321 ވޯޓު)

2 - ލުފްޝާން ޝަކީބު
ހ.ރިހިތަޅާގެ، މާލެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

48.16%

(772 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ޝަރީފް
ހ.ދުބުރިމާގެއާގެ، މާލެ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

2.18%

(35 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ސަލީމް
ގ.ލަންކާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

29.63%

(475 ވޯޓު)