* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1564)   ބާތިލް (296)   ސައްޙަ (2068)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3928


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4136
B02 - ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ނޮޅިވަރަންފަރު، ނޮޅިވަރަމް، ކުނބުރުދޫ، ކުރިނބި، ކުމުންދޫ
ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
6 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

6

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަލީ ޙުސައިން
ދުއްލިސާގެ / ހދ.ކުމުންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

19.49%

(806 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
ނޫކޮކާގެ / ހދ.ނޮޅިވަރަމް
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.59%

(438 ވޯޓު)

3 - ޙުސައިން ޢަރީފް
ދަފްތަރު ނަންބަރ 5168
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

18.4%

(761 ވޯޓު)

4 - ޒަކަރިއްޔާ ޙަސަން
ވީނަސް / ހދ.ކުމުންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

23.33%

(965 ވޯޓު)

5 - ޙުސައިން ޞަފާ
ސެރޯޒް / ހދ.ނޮޅިވަރަމް
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.69%

(318 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ކަލޭފާނު
ހުވަނދުމާގެ / ހދ.ނޮޅިވަރަމް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

20.5%

(848 ވޯޓު)