* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (2004)   ބާތިލް (16)   ސައްޙަ (1579)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3599


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1579
T06 - މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: މައްޗަންގޮޅި އުތުރު
މާލެ ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 1 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 1 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 1 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ހ.ކާރނޭޝަންވިލާ، މާލެ
ޖީއައި ޓިކެޓުގައި

5.32%

(84 ވޯޓު)

2 - ޙަސަން ޢަފީފު (ޖަންބު ހަސަން)
މއ.ޖަންބުގަސްދޮށުގެ، މާލެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

51.55%

(814 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ނަސީމް
މއ.ސިލްވަރބީމް، މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

40.6%

(641 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ޝަރީފް
ގ.ވިންޓަރހައުސް، މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.53%

(40 ވޯޓު)