* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1690)   ބާތިލް (31)   ސައްޙަ (2024)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3745


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2024
T07 - މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު
މާލެ ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 1 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 1 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 1 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަސްޢަދު ޝަރީފް
މއ.ލޮޓަސް، މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

45.55%

(922 ވޯޓު)

2 - ޢަދުނާން ޔޫސުފް
ޖަވާހިރުމާގެ / ބ.ކެންދޫ
ޖީއައި ޓިކެޓުގައި

2.67%

(54 ވޯޓު)

3 - އާދަމްމަނިކު (ސަރަގު އާދަމްމަނިކު)
މއ.ގޮމަށިގެ، މާލެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

48.67%

(985 ވޯޓު)

4 - ޢާއިޝަތު ޝެރީން
މއ.ބޯޅަކިންކިރިމާގެ، މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.11%

(63 ވޯޓު)