* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1840)   ބާތިލް (31)   ސައްޙަ (1908)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3779


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1908
T09 - މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: މާފަންނު ހުޅަނގު
މާލެ ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 1 މެމްބަރުންނެވެ.
3 ކެންޑިޑޭޓުން 1 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 1 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙަސަން ވަޙީދު
މ.އެއަރޑޯން، މާލެ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

27.62%

(527 ވޯޓު)

2 - ޢަލީ ނާޞިޙު
މ.ބީޗްހެވަން، މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

16.82%

(321 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ފަލާޙް
މ.ކުޑަވެޔޮމަތީގެ، މާލެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

55.56%

(1060 ވޯޓު)