* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (809)   ބާތިލް (189)   ސައްޙަ (2087)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3085


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4174
B03 - ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ވައިކަރަދޫ، ނޭކުރެންދޫ، މާވައިދޫ، މަކުނުދޫ
ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙުސައިން ރަޝީދު
ބަވަނަ /ހދ.ވައިކަރަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

25.13%

(1049 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުލް މުހައިމިން
ކިނާރާ / ހދ.ނޭކުރެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

24.7%

(1031 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ޚަލީލު
ބްލޫހައުސް / ހދ.ވައިކަރަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

26.52%

(1107 ވޯޓު)

4 - އިޙްސާން ޙުސައިން
ހިސާން / ހދ.ވައިކަރަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

23.65%

(987 ވޯޓު)