* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (807)   ބާތިލް (134)   ސައްޙަ (1407)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2348


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2814
B04 - ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ކުޅުދުއްފުށި (ދެކުނު)
ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙަންމަދު ޝުކޫރު
ފަރެސް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

25.76%

(725 ވޯޓު)

2 - ޢަލީ ނިފާޒް މުޙަންމަދު
ދަފްތަރު ނަންބަރ 6644
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

24.88%

(700 ވޯޓު)

3 - އާދަމް މަސްއޫދު މޫސާ
ވޭވްސް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

24.95%

(702 ވޯޓު)

4 - އާދަމް މުޙަންމަދު
ފީފާ / ހދ.ކުދުއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

24.41%

(687 ވޯޓު)