* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2011 ގެ ނަތީޖާ

ވޯޓުލާފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު
ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް 31,075 އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް 100,810 ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް 119,860
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދަކީ 223,972

އިއުލާންކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށީގެ އަދަދު 412 ( ވޯޓުފޮށީގެ ޖުމްލަ 416 )

ސިޓީ ކައުންސިލްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް ރަށު ކައުންސިލްތައް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
15 ގޮނޑި
88.24%
43 ގޮނޑި
32.58%
321 ގޮނޑި
34.08%
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ
2 ގޮނޑި
11.76%
72 ގޮނޑި
54.55%
428 ގޮނޑި
45.44%
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
0 ގޮނޑި
0%
5 ގޮނޑި
3.79%
10 ގޮނޑި
1.06%
ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް
0 ގޮނޑި
0%
1 ގޮނޑި
0.76%
0 ގޮނޑި
0%
އަދާލަތް ޕާޓީ
0 ގޮނޑި
0%
0 ގޮނޑި
0%
15 ގޮނޑި
1.59%
ޤައުމީ އިއްތިހާދު
0 ގޮނޑި
0%
0 ގޮނޑި
0%
1 ގޮނޑި
0.11%
އަމިއްލަ ގޮތުން
0 ގޮނޑި
0%
10 ގޮނޑި
7.58%
150 ގޮނޑި
15.92%
 
ޔަގީން ނުވާ ގޮނޑި
0
1
17
ވޯޓު ގުނާފައިނުވާ
0
0
0
 
ޖުމްލަ ގޮނޑި
17
132
942
އިންތިހާބާއި ގުޅޭ ފަހުގެ ހެޑްލައިންތައް
30 ޖެނުއަރީ 2011 | ހަބަރު | އެމް.އެން.ބީސީ
06 ފެބްރުއަރީ 2011 | ހަބަރު | ހަވީރު އޮންލައިން
06 ފެބްރުއަރީ 2011 | ހަބަރު | ހަވީރު އޮންލައިން
06 ފެބްރުއަރީ 2011 | ހަބަރު | ހަވީރު އޮންލައިން
06 ފެބްރުއަރީ 2011 | ހަބަރު | ހަވީރު އޮންލައިން
06 ފެބްރުއަރީ 2011 | ހަބަރު | ހަވީރު އޮންލައިން