* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (224)   ބާތިލް (265)   ސައްޙަ (734)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1223


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3668
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

13

11

1

3

12

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ނާޞިރު
ނަލަހިޔާގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.08%

(333 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން
ދިޔަރެސް
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.77%

(175 ވޯޓު)

3 - ނާޒިޔާ ޙަސަން
ހެޕީގާޑް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.78%

(322 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު އަޒްމީ
ވިލުދޮޅި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.96%

(72 ވޯޓު)

5 - ޙަސަން ޖަޢުފަރު
ޕެއާރޒް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.91%

(290 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ޒާހިރު
އަންބަރީގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.03%

(258 ވޯޓު)

7 - އިބްރާހީމް ޙުސައިން ފުޅު
ރިހިފަތް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.21%

(301 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
އަޅިވިލާގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.72%

(283 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ޙަބީބު
ކުދިރުވާލިގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.21%

(301 ވޯޓު)

10 - އާދަމް އިބްރާހީމް
ދީފުރަމްގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.02%

(294 ވޯޓު)

11 - މަސްޢޫދު އާދަމް
ތަރިވިދާއާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.79%

(359 ވޯޓު)

12 - ޢަބްދުއްސަލާމް ޢަލީ
ކަރަންކާވިލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.72%

(320 ވޯޓު)

13 - ޢާރިފާ ޢަބްދުﷲ
ތަރިވިދާގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.81%

(360 ވޯޓު)