* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (105)   ބާތިލް (35)   ސައްޙަ (216)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 356


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1080
14 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

9

5

3

12

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
ދޭލިޔާގެ، ހދ. ފިނޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.76%

(19 ވޯޓު)

2 - އަދުނާން ޢަބުދުﷲ
ކެލާގެއާގެ، ހދ.ފިނޭ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.52%

(92 ވޯޓު)

3 - ޢަބުދުއްރައްޒާޤު އާދަމް
ފިނިވާގެ، ހދ.ފިނޭ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.89%

(96 ވޯޓު)

4 - ޢަބުދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު
ރަތްވިލާގެ، ހދ.ފިނޭ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.61%

(93 ވޯޓު)

5 - އިބުރާހިމް ރަޝީދު
ސާހް، ހދ.ފިނޭ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.98%

(97 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ޝަފީޤު
އިރަމާގެ، ހދ. ފިނޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.52%

(38 ވޯޓު)

7 - ޢަލީ ޢަބުދުއްލަތީފް
ނަސީމީވިލާ، ހދ.ފިނޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.48%

(70 ވޯޓު)

8 - ސިފާނާ ނޫޙް
ޕެންޒީމާގެ، ހދ. ފިނޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.13%

(23 ވޯޓު)

9 - ޝާހީން ރަޝީދު
ދިއްގާމާގެ، ހދ. ފިނޭ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.44%

(102 ވޯޓު)

10 - ޢަލީ ރަމީޒް
ކަނދުމާގެ، ހދ. ފިނޭ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.33%

(90 ވޯޓު)

11 - ޝާހިދާ ޢަބުދުލްޙަކީމް
ފުރުންމާގެ، ހދ. ފިނޭ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.24%

(89 ވޯޓު)

12 - އާދަމް ޢަބުދުއްސައްތާރު
ފެންފިޔާޒްގެ، ހދ.ފިނޭ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.8%

(95 ވޯޓު)

13 - ޢަބުދުލް މަޖީދު މުޙައްމަދު
ރަތްވިލާގެ، ހދ.ފިނޭ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.96%

(86 ވޯޓު)

14 - ޖަވާޒާ ޙުސައިން
ރޯޒްވިލާ، ހދ. ފިނޭ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.33%

(90 ވޯޓު)