* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (243)   ބާތިލް (1)   ސައްޙަ (301)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 545


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1506
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

6

9

7

2

8

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަލީ އަސްލަމް
ހުވަނދުމާގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.03%

(151 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޣަނީ
ސެހެނާޒް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.29%

(155 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ޔޫސުފް
އަބްހަރީގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.23%

(154 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ޢަލީ
އިރުމަތީގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.56%

(144 ވޯޓު)

5 - ޙަސަން ވަޙީދު ޙުސައިން
މުސްތަރީގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.96%

(150 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ޝަމީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް
ޗަބޭލިމާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.42%

(157 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ނިޡާމް
މުރަނގަގަސްދޮށުގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.36%

(156 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ސިޔާމް
ގުލްބަކާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.29%

(155 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ނިޔާޒް
ފުރުއްމާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.42%

(157 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ޝަފީޤު އާދަމް
ނަފާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.43%

(127 ވޯޓު)