* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (195)   ބާތިލް (105)   ސައްޙަ (445)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 745


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2225
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

12

10

9

8

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ރިޟްވާން ޝަރީފް
އަސަރީމާގެ ، ހދ. ނެއްލައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.31%

(96 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ނަލަހިޔާގެ، ހދ. ނެއްލައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.97%

(244 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ޝަފީޤް
ނައިޓްސްޓަރ، ހދ. ނެއްލައިދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

6.47%

(144 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހިމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު
ކަރަންކާވިލާ، ހދ. ނެއްލައުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.01%

(156 ވޯޓު)

5 - ޙުސައިން ޙަސަން
މަޒާ، ހދ. ނެއްލައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.4%

(187 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު
އަސަރީއުފާ، ހދ. ނެއްލައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.85%

(197 ވޯޓު)

7 - ޢަލީ ނާޒިމް
ރެޑްސްޓަރ، ހދ. ނެއްލައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.42%

(165 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ވާފިރު
ކަގި، ހދ. ނެއްލައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.9%

(198 ވޯޓު)

9 - ޢަބްދުލް ޙަމީދު ޙުސައިން
ސައިމާގެ، ހދ. ނެއްލައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.35%

(208 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
ހީރޯ. ހދ. ނެއްލައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.66%

(215 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު ރަޝީދު
ގުލްފާމްގެ، ހދ. ނެއްލައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.27%

(184 ވޯޓު)

12 - މުޙައްމަދު ވަސީމް
ރޯޒަރީ، ހދ. ނެއްލައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.38%

(231 ވޯޓު)