* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (150)   ބާތިލް (10)   ސައްޙަ (184)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 344


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 920
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

8

9

11

7

10

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަލީ މުޙައްމަދު
އުތުރުގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.17%

(66 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު މޫސާ
ހަނދުވަރީގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5%

(46 ވޯޓު)

3 - އަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިން
ޒުލައިޚާމަންޒިލް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.61%

(70 ވޯޓު)

4 - ޢުމަރު އަލީ
ރުވާމާގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.04%

(74 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު އަލީ
ރުވާމާގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.83%

(72 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ޢަރީފް
އަތަމާވިލާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.15%

(75 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ޝިހާމް
އަޙްމަދީހިޔާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.59%

(79 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ވަޙީދު
ގުރަހަލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.2%

(103 ވޯޓު)

9 - މުހައްމަދު އުޘްމާން
ޖަންބުމާގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.67%

(89 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ހަސަން
މާވިނަ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.26%

(76 ވޯޓު)

11 - އަލީ އާދަމް
ދިލާސާގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.13%

(84 ވޯޓު)

12 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރެޑްފްލާވަރ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.93%

(27 ވޯޓު)

13 - ޢަބްދުއްލަތީފް ޙުސައިން
ސީސަންގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.41%

(59 ވޯޓު)