* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (427)   ބާތިލް (165)   ސައްޙަ (805)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1397


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4025
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

8

4

10

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުލްޙަލީމް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
ޢަންބަރީގެ/ހދ.ނޮޅިވަރަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.55%

(183 ވޯޓު)

2 - ޢަލީ ޝަމީމު
ދިވަރު/ހދ.ނޮޅިވަރަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

12.15%

(489 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ރަމީޒް
ހަވާސާ/ހދ.ނޮޅިވަރަން
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.37%

(377 ވޯޓު)

4 - ޔޫސުފް މޫސާ
ދޮންދުބުރިގެ/ހދ.ނޮޅިވަރަން
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

9.76%

(393 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުއްރަޙްމާން މުޙައްމަދު
ނީލްވިލާ/ހދ.ނޮޅިވަރަން
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.99%

(362 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮނިލުނބޯގެ/ހދ.ނޮޅިވަރަން
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.17%

(369 ވޯޓު)

7 - އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ގްރީންހައުސް/ހދ.ނޮޅިވަރަން
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.87%

(357 ވޯޓު)

8 - ޝާފިއު މުޙައްމަދު
ހަނީމޫން/ހދ.ނޮޅިވަރަން
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.79%

(394 ވޯޓު)

9 - ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިން
އެތޭންސް/ހދ.ނޮޅިވަރަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.25%

(332 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ޙުސައިން
ނިރާލާގެ/ހދ.ނޮޅިވަރަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.76%

(393 ވޯޓު)

11 - ޢަލީ ނާޘިމް
މޫނިމާގެ/ހދ.ނޮޅިވަރަން
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.34%

(376 ވޯޓު)