* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (454)   ބާތިލް (205)   ސައްޙަ (553)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1212


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2765
15 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

15

9

12

14

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަލީ ހުސައިން
ހިތައްފިނިވާގެ/ހ.ދ ނޮޅިވަރަންފަރު
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.27%

(118 ވޯޓު)

2 - އިބްރާހިމް މުހައްމަދު
ހަދުވަރުމަންޒިލް/ހ.ދ މާވައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.63%

(211 ވޯޓު)

3 - ފާތިމަތު ރަހުމާ
ޗަނބޭލީގެ/ހ.ދ ނޮޅިވަރަންފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.03%

(222 ވޯޓު)

4 - ފާތިމަތު ފަޒުލީނާ
ވާދީގެ/ހ.ދ ނޮޅިވަރަންފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.95%

(137 ވޯޓު)

5 - މުހައްމަދު ސަލީމް
ސަމާ/ހ.ދ ކުބުރުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.74%

(214 ވޯޓު)

6 - އަބްދުލްއަނީ އަބްދުﷲ
ހިޖުރަ/ހ.ދ މާވައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.04%

(167 ވޯޓު)

7 - މުހައްމަދު ސަމީރު
ސީރާޒީގެ/ހ.ދ ނޮޅިވަރަންފަރު
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.5%

(152 ވޯޓު)

8 - އަބްދުލްކަރީމް އަބްދުލްރަހުމާން
ވައިޖެހޭގެ/ހ.ދ ނޮޅިވަރަންފަރު
ޑީކިއުޕީ ޓިކެޓުގައި

5.1%

(141 ވޯޓު)

9 - އިބްރާހިމް އަލީ
ލުބޯމާގެ/ހ.ދ މާވައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.46%

(234 ވޯޓު)

10 - ޔަހުޔާ އިބްރާހިމް
އިރަމާގެ/ހ.ދ ކުބުރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.83%

(106 ވޯޓު)

11 - މުހައްމަދު އަބްދުލްހަކީމް
ރެޑްހައުސް/ހ.ދ ފަރިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.39%

(149 ވޯޓު)

12 - ހަސަން ތައުފީޤް
ދީނާރު/ހ.ދ ކުބުރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.35%

(231 ވޯޓު)

13 - އަހުމަދު މައުސޫމް
ހުސްނުހީނާގެ/ހ.ދ ނޮޅިވަރަންފަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.62%

(183 ވޯޓު)

14 - ހުސައިން ހަސަން
އައްސޭރި/ހ.ދ ކުބުރުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.21%

(227 ވޯޓު)

15 - މުހައްމަދު ހަސަން
ޓްލެޓް/ހ.ދ ފަރިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.87%

(273 ވޯޓު)