* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (106)   ބާތިލް (30)   ސައްޙަ (297)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 433


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1485
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

6

8

9

10

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު
އަސްރަފީގެ، ހދ. ކުރިނބި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.22%

(122 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ސިޔާޙް
ބަގީޗާގެ، ހދ. ކުރިނބި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.43%

(140 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުލްވާހިދު އިބްރާހިމް
ބޮޑުގެ، ހދ. ކުރިނބި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.28%

(123 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު އަފްރާހް
ސޫރަޖު، ހދ. ކުރިނބި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.59%

(187 ވޯޓު)

5 - ޢަލީ ރިޟާ މުޙައްމަދު
ހީނާމާގެ، ހދ. ކުރިނބި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.81%

(116 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ފަޔާޟް
ރަބީޢުގެ، ހދ. ކުރިނބި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.05%

(179 ވޯޓު)

7 - ޢަލީ ރަމީޒް
ޝަބްނަމްގެ، ހދ. ކުރިނބި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.3%

(49 ވޯޓު)

8 - ލޫސީ ޚާލިދު
ވީނަސްވިލާ، ހދ. ކުރިނބި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.57%

(157 ވޯޓު)

9 - ޢަބްދުﷲ އަސްލަމް
ކަނީރުމާގެ، ހދ. ކުރިނބި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.76%

(145 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ގުލްފާމުގެ، ހދ. ކުރިނބި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.7%

(144 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު އަފްޟަލް
ގުމްރީގެ، ހދ. ކުރިނބި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.28%

(123 ވޯޓު)