* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (71)   ބާތިލް (245)   ސައްޙަ (570)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 886


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2849
15 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

4

1

12

11

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހީމް ވަޙީދު
މުރިނގު،ހދ.ކުމުންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.49%

(242 ވޯޓު)

2 - އިބްރާހީމް ޢަލީ
ސޯރުގެ،ހދ.ކުމުންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.74%

(249 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
ދަފްތަރު ނަންބަރ775 މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.46%

(70 ވޯޓު)

4 - ފަޟީލް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މަލާޒް،ހދ.ކުމުންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.6%

(245 ވޯޓު)

5 - ޔޫނުސް ޢަބްދުއްރަޙީމް
ގަހާ،ހދ.ކުމުންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.49%

(185 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ޝާފީ
ރީޙުއްޞަބާ،ހދ.ކުމުންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.32%

(180 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
ނޫރާނީމާގެ،ހދ.ކުމުންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.37%

(210 ވޯޓު)

8 - ފަތުޙުﷲ ޢަލީ
ވައިލެޓްވިލާ،ހދ.ކުމުންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.23%

(206 ވޯޓު)

9 - ޢަލީ ޤާސިމް
ނަޞްރުއްޞަބާ،ހދ.ކުމުންދޫ
ޑީކިއުޕީ ޓިކެޓުގައި

5.9%

(168 ވޯޓު)

10 - މުޞްޠަފާ ޙަސަން
ތޮއިބާ،ހދ.ކުމުންދޫ
ޑީކިއުޕީ ޓިކެޓުގައި

6.25%

(178 ވޯޓު)

11 - އާދަމް ޢަލީ
އިރުދޭމާގެ،ހދ.ކުމުންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.41%

(211 ވޯޓު)

12 - ޢަލީ އަންވަރު
އިރުފާ،ހދ.ކުމުންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.76%

(221 ވޯޓު)

13 - މުޙައްމަދު ޙުސައިން
ބީޗްހެވަން،ހދ.ކުމުންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.21%

(177 ވޯޓު)

14 - ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްވާޙިދު
މާހިޔާ،ހދ.ކުމުންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.34%

(209 ވޯޓު)

15 - ޢަބްދުލްވައްހާބު ޙަސަން
ގުލްސަނީނޫރު،ހދ.ކުމުންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

3.44%

(98 ވޯޓު)