* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (590)   ބާތިލް (145)   ސައްޙަ (466)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1201


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2328
12 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

3

10

1

11

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ޝަރީފް
އަލިގާ/ހދ. ވައިކަރަދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

9.62%

(224 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
ޕެނަމާގެ/ހދ. ވައިކަރަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.59%

(200 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ޢާމިރު
ހޭޅި/ހދ. ވައިކަރަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.18%

(237 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ޒުހައިރު
މ. އޯޝޭނިޔާ/މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.4%

(242 ވޯޓު)

5 - އާދަމް ޝާހިދު
ދަފްތަރުނަންބަރުރސ.7661
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.39%

(172 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ މުޚުތާރު
ނޫވިލާ/ހދ.ވައިކަރަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.69%

(86 ވޯޓު)

7 - ޢަލީ ޝަހީދު
ބްރީޒްވިލާ/ހދ.ވައިކަރަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.83%

(159 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު ވަހީދު
ސީވީޑް/ހދ. ވައިކަރަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.41%

(219 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ޢާމިރު
ޢަޒުމް/ހދ. ވައިކަރަދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

8.38%

(195 ވޯޓު)

10 - ޢަބްދުﷲ ނިޝާން
ރީތި/ހދ. ވައިކަރަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.66%

(225 ވޯޓު)

11 - ޢަލީ އިދުރީސް
ކެނެރީގެ/ހދ. ވައިކަރަދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

9.62%

(224 ވޯޓު)

12 - އިބްރާހީމް ޝިޔާމް
ފަޒާ/ހދ. ވައިކަރަދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

6.23%

(145 ވޯޓު)