* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (333)   ބާތިލް (110)   ސައްޙަ (457)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 900


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2285
16 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

13

12

6

10

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ޒާހިރު
މޯނިންގހައުސް، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.44%

(170 ވޯޓު)

2 - ޙަސަން އިރުޝާދު
ދަފްތަރު ނަމްބަރު ރސ 9821 މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.34%

(122 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުލްކަރީމް އިދުރީސް
އުޖާލާގެ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.06%

(47 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހިމް ޢަލީ
ޝާނީހިޔާ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.48%

(148 ވޯޓު)

5 - އުސްމާން ޒަމީރު
ދިލްޝާދު، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
ޑީކިއުޕީ ޓިކެޓުގައި

4.03%

(92 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުﷲ މުމްތާޒު
ޒިޔުރިކްވިލާ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.7%

(176 ވޯޓު)

7 - ޢާއިޝަތު ޝިހާމާ
ނޫރާނީމާގެ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.85%

(88 ވޯޓު)

8 - ޢަލީ ސަޢީދު
ހިޔަލީގެ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

3.41%

(78 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
ދެކުނުގެ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.86%

(134 ވޯޓު)

10 - އިސްމާޢިލް ދާވޫދު
ނިރު، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.57%

(173 ވޯޓު)

11 - ފާތިމަތު ޒިޔާދާ
ލައިފް، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.09%

(162 ވޯޓު)

12 - އާދަމް ފިޔާޒް
ރޯޝަނީވިލާ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.54%

(218 ވޯޓު)

13 - އާދަމް ނާޒިމް
ތަރާނާގެ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.51%

(263 ވޯޓު)

14 - މުޙައްމަދު ވަހީދު
ފިޔަ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.96%

(159 ވޯޓު)

15 - ޙުސައިން ނަޞްރުﷲ
ވިނަ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.65%

(129 ވޯޓު)

16 - ޙަސަން ޞަބާޙް ޢަބްދުލްޤަފޫރު
ބޮކަރުމާގެ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

5.51%

(126 ވޯޓު)