* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (288)   ބާތިލް (150)   ސައްޙަ (546)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 984


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2732
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

11

6

9

4

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ރިޟްވާން
އަންބަރީގެ، ހދ. މަކުނުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.55%

(261 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ރޯޅި، ހދ. މަކުނުދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

9.66%

(264 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ބަޞީރު
އެލައިޓް، ހދ. މަކުނުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.94%

(53 ވޯޓު)

4 - ޢަލީ ނަޝީދު
ރޯޝަނީއާގެ، ހދ. މަކުނުދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

9.88%

(270 ވޯޓު)

5 - އާދަމް ޝަރީފް
ރޯޒްމީޑް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.88%

(270 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ޝާކިރު
ވައިލެޓްމާގެ، ހދ. މަކުނުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.61%

(290 ވޯޓު)

7 - ޙުސައިން ސާމީ
ސިޔަރެސް، ހދ. މަކުނުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9%

(246 ވޯޓު)

8 - އިބްރާހިމް ޝިނާޒް
ހުދުވިލާ، ހދ. މަކުނުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.33%

(255 ވޯޓު)

9 - އިބްރާހިމް ނިޒާމް
ގަސްކަރަ، ހދ. މަކުނުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.99%

(273 ވޯޓު)

10 - އަހްމަދު އަޝްފާޤް
އޯޝަންލީޑް، ހދ. މަކުނުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.08%

(248 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު ވަހީދު
ނުޖޫމުގެ، ހދ. މަކުނުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.05%

(302 ވޯޓު)