* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (696)   ބާތިލް (1869)   ސައްޙަ (2989)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 5554


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 20921
19 ކެންޑިޑޭޓުން 7 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 7 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

10

5

6

2

11

19

15

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢާއިޝަތު ސަހުމާ
ރަންދި / ހދ ކުޅުދުއްފުށި
ޖީއައި ޓިކެޓުގައި

1.19%

(250 ވޯޓު)

2 - ޢަލީ އާދަމް
ތޯތާއާގެ/ހދ ކުޅުދުއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.41%

(1551 ވޯޓު)

3 - މުއުމިނާ އިޤްބާލް
ރެވަރެންސް/ ހދކުޅުދުއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.25%

(1307 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ޢަލީ
އާވެލި / ހދ ކުޅުދުއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.57%

(1374 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ޢަލީ
ދަނބުގެ/ހދ ކުޅުދުއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.67%

(1605 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ޙަސަން
ހެލެބެލިމާގެ/ހދކުޅުދުއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.57%

(1584 ވޯޓު)

7 - ޢަލީ އާދަމް
ބަބޫގެ/ ހދ ކުޅުދުއްފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.69%

(144 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު ނަޢީމް
ޓޯޓަލްގެ / ހދ ކުޅުދުއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.39%

(1337 ވޯޓު)

9 - އިމްރާން އަޙްމަދު
ސޯފިޔާ / ހދ ކުޅުދުއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.27%

(1311 ވޯޓު)

10 - ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު
ނޫރާނީމާގެ/ހދ ކުޅުދުއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.93%

(1659 ވޯޓު)

11 - ފާރޫޤު މުޙައްމަދު
މާދޫގެ / ހދ ކުޅުދުއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.86%

(1435 ވޯޓު)

12 - ސަޢީދު އިސްމާޢީލް
ހިމާލިޔާގެ/ހދ ކުޅުދުއްފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.95%

(198 ވޯޓު)

13 - އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް
ޔެލޯސީ / ހދ ކުޅުދުއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.94%

(1243 ވޯޓު)

14 - ޖަޢުފަރު ޢަލީ
ވަގުތު / ހދ ކުޅުދުއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.46%

(1351 ވޯޓު)

15 - ޢަބްދުއްޝަކޫރު އަޙްމަދު
ކުރިނަންފިލާގެ/ހދކުޅުދުއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.82%

(1426 ވޯޓު)

16 - ހާރޫނު މޫސާ
މިނިވަންއައްސޭރި/ހދކުޅުދުއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.06%

(1267 ވޯޓު)

17 - މޫސާ ޢަލީ
ހެމްލިން/ހދ ކުޅުދުއްފުށި
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

1.01%

(211 ވޯޓު)

18 - ޙަމްޒާ ޙަސަން
ޒަމާނީގެ / ހދ ކުޅުދުއްފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.12%

(234 ވޯޓު)

19 - އިބްރާހީމް ރަމީޒު
ޔޫރަޕް/ ހދ ކުޅުދުއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.85%

(1434 ވޯޓު)