* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
ޕާޓީތަކަށް ލިބިފައިވާ ގޮނޑީގެ އަދަދު (ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކުން)


މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 379 ގޮޑި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ 502 ގޮޑި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 15 ގޮޑި
ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް 1 ގޮޑި
އަދާލަތް ޕާޓީ 15 ގޮޑި
ޤައުމީ އިއްތިހާދު 1 ގޮޑި
އަމިއްލަ ގޮތުން 160 ގޮޑި

Party Statistics Graph


ޖުމްލަ ވޯޓް (750916) ޕާޓީތަކަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ވޯޓޫ ޕާޓީ
116120 Independent އަމިއްލަ
 
8904 AP އޭޕީ
 
AP
1222 DQP ޑީކިއުޕީ
 
DQP
309177 DRP ޑީއާރްޕީ
 
DRP
1676 GI ޖީއައި
 
GI
12109 JP ޖޭޕީ
 
JP
299286 MDP އެމްޑީޕީ
 
MDP
2356 PA ޕީއޭ
 
PA
66 PP ޕީޕީ
 
PP