* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2011 ގެ ނަތީޖާ

މިހާތަނަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓަށް ބަލާއިރު އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ނަތީޖާ
ކައުންސިލް ދާއިރާތައް ގޮނޑިތައް
ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - A01 ހޯރަފުށީ ދާއިރާ
ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - A02 އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - A03 ބާރަށު ދާއިރާ
ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - A04 ދިއްދޫ ދާއިރާ
ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - A05 ކެލާ ދާއިރާ
ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - B01 ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - B02 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - B03 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - B04 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - B05 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - C01 ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - C02 މިލަންދޫ ދާއިރާ
ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - C03 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - C04 ފުނަދޫ ދާއިރާ
ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - D01 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - D02 މަނަދޫ ދާއިރާ
ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - D03 ވެލިދޫ ދާއިރާ
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - E01 އަލިފުށި ދާއިރާ
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - E02 އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - E03 ދުވާފަރު ދާއިރާ
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - E04 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - E05 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - F01 ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - F02 އޭދަފުށި ދާއިރާ
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - F03 ކެންދޫ ދާއިރާ
ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - G01 ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - G02 ނައިފަރު ދާއިރާ
ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - G03 ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - H01 ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - H02 ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - H03 ގުރައިދޫ ދާއިރާ
އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް - I01 މާމިގިލި ދާއިރާ
އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް - I02 މަހިބަދޫ ދާއިރާ
ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - J01 ފެލިދޫ ދާއިރާ
ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - J02 ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - K01 ދިއްގަރު ދާއިރާ
މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - K02 މުލަކު ދާއިރާ
ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - L01 ބިލަތްދޫ ދާއިރާ
ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - L02 ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - M01 މީދޫ ދާއިރާ
ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - M02 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - N01 ވިލުފުށި ދާއިރާ
ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - N02 ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - N03 ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - O01 އިސްދޫ ދާއިރާ
ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - O02 ގަމު ދާއިރާ
ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - O03 ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - O04 މާވަށު ދާއިރާ
ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - P01 ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - P02 ދާންދޫ ދާއިރާ
ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - P03 ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - Q01 ތިނަދޫ ދާއިރާ
ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - Q02 މަޑަވެލި ދާއިރާ
ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - Q03 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - Q04 ގައްދޫ ދާއިރާ
ޏ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - R01 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ޏ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - R02 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ޏ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - R03 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ
އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - U01 މަތިވެރި ދާއިރާ
އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް - U02 ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ޕާޓީތަކަށް ލިބިފައިވާ ގޮނޑީގެ އަދަދުތައް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 43
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ 72
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 5
ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް 1
އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުން 10
 
ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެއް އަދަދެއްގެ ވޯޓު ލިބުމުގެ ސަބަބުން މޮޅުވިފަރާތެއް ނެނގޭ 1
ވޯޓު ގުނާފައިނުވާ 0
ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ގޮނޑިތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު: 132

Party Statistics Graph