* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2011 ގެ ނަތީޖާ

މިހާތަނަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓަށް ބަލާއިރު ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ނަތީޖާ
ކައުންސިލް ދާއިރާތައް ގޮނޑިތައް
އައްޑު އަތޮޅު ސިޓީ ކައުންސިލް - S01 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ
އައްޑު އަތޮޅު ސިޓީ ކައުންސިލް - S02 ފޭދޫ ދާއިރާ
އައްޑު އަތޮޅު ސިޓީ ކައުންސިލް - S03 މަރަދޫ ދާއިރާ
އައްޑު އަތޮޅު ސިޓީ ކައުންސިލް - S04 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
އައްޑު އަތޮޅު ސިޓީ ކައުންސިލް - S05 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
އައްޑު އަތޮޅު ސިޓީ ކައުންސިލް - S06 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T01 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T02 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T03 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T04 ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T05 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T06 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T07 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T08 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T09 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T10 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T11 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 15
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ 2
އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުން 0
 
ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެއް އަދަދެއްގެ ވޯޓު ލިބުމުގެ ސަބަބުން މޮޅުވިފަރާތެއް ނެނގޭ 0
ވޯޓު ގުނާފައިނުވާ 0
ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ގޮނޑިތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު: 17

Party Statistics Graph