* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2011 ގެ ނަތީޖާ

މިހާތަނަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓަށް ބަލާއިރު ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ނަތީޖާ
ރަށު ކައުންސިލްތައް ގޮނޑިތައް
ހއ. އަތޮޅު - ތުރާކުނު
ހއ. އަތޮޅު - އުލިގަން
ހއ. އަތޮޅު - ހޯރަފުށި
ހއ. އަތޮޅު - މޮޅަދޫ
ހއ. އަތޮޅު - އިހަވަންދޫ
ހއ. އަތޮޅު - މާރަންދޫ
ހއ. އަތޮޅު - ތަކަންދޫ
ހއ. އަތޮޅު - އުތީމު
ހއ. އަތޮޅު - މުރައިދޫ
ހއ. އަތޮޅު - ބާރަށް
ހއ. އަތޮޅު - ދިއްދޫ
ހއ. އަތޮޅު - ވަށަފަރު
ހއ. އަތޮޅު - ކެލާ
ހއ. އަތޮޅު - ފިއްލަދޫ
ހދ. އަތޮޅު - ހަނިމާދޫ
ހދ. އަތޮޅު - ފިނޭ
ހދ. އަތޮޅު - ނައިވާދޫ
ހދ. އަތޮޅު - ނެއްލައިދޫ
ހދ. އަތޮޅު - ހިރިމަރަދޫ
ހދ. އަތޮޅު - ނޮޅިވަރަމް
ހދ. އަތޮޅު - ނޮޅިވަރަންފަރު
ހދ. އަތޮޅު - ކުރިނބި
ހދ. އަތޮޅު - ކުމުންދޫ
ހދ. އަތޮޅު - ވައިކަރަދޫ
ހދ. އަތޮޅު - ނޭކުރެންދޫ
ހދ. އަތޮޅު - މަކުނުދޫ
ހދ. އަތޮޅު - ކުޅުދުއްފުށި
ށ. އަތޮޅު - ކަނޑިތީމު
ށ. އަތޮޅު - ގޮއިދޫ
ށ. އަތޮޅު - ބިލަތްފަހި
ށ. އަތޮޅު - ފޭދޫ
ށ. އަތޮޅު - ނޫމަރާ
ށ. އަތޮޅު - ފީވަށް
ށ. އަތޮޅު - ނަރުދޫ
ށ. އަތޮޅު - މިލަންދޫ
ށ. އަތޮޅު - ފޯކައިދޫ
ށ. އަތޮޅު - މަރޮށި
ށ. އަތޮޅު - ކޮމަންޑޫ
ށ. އަތޮޅު - ފުނަދޫ
ށ. އަތޮޅު - ޅައިމަގު
ށ. އަތޮޅު - މާއުނގޫދޫ
ނ. އަތޮޅު - ހެނބަދޫ
ނ. އަތޮޅު - ކެނދިކުޅުދޫ
ނ. އަތޮޅު - މާޅެންދޫ
ނ. އަތޮޅު - ލަންދޫ
ނ. އަތޮޅު - ކުޑަފަރި
ނ. އަތޮޅު - މާފަރު
ނ. އަތޮޅު - މަނަދޫ
ނ. އަތޮޅު - ޅޮހި
ނ. އަތޮޅު - މިލަދޫ
ނ. އަތޮޅު - މަގޫދޫ
ނ. އަތޮޅު - ފޮއްދޫ
ނ. އަތޮޅު - ހޮޅުދޫ
ނ. އަތޮޅު - ވެލިދޫ
ރ. އަތޮޅު - އަލިފުށި
ރ. އަތޮޅު - ވާދޫ
ރ. އަތޮޅު - ރަސްގެތީމު
ރ. އަތޮޅު - އަނގޮޅިތީމު
ރ. އަތޮޅު - ހުޅުދުއްފާރު
ރ. އަތޮޅު - އުނގޫފާރު
ރ. އަތޮޅު - މާކުރަތު
ރ. އަތޮޅު - ދުވާފަރު
ރ. އަތޮޅު - އިންނަމާދޫ
ރ. އަތޮޅު - އިނގުރައިދޫ
ރ. އަތޮޅު - ފައިނު
ރ. އަތޮޅު - ކިނޮޅަސް
ރ. އަތޮޅު - މީދޫ
ރ. އަތޮޅު - މަޑުއްވަރި
ރ. އަތޮޅު - ރަސްމާދޫ
ބ. އަތޮޅު - ފުޅަދޫ
ބ. އަތޮޅު - ފެހެންދޫ
ބ. އަތޮޅު - ގޮއިދޫ
ބ. އަތޮޅު - ތުޅާދޫ
ބ. އަތޮޅު - ހިތާދޫ
ބ. އަތޮޅު - އޭދަފުށި
ބ. އަތޮޅު - މާޅޮސް
ބ. އަތޮޅު - ދަރަވަންދޫ
ބ. އަތޮޅު - ދޮންފަރު
ބ. އަތޮޅު - ކިހާދޫ
ބ. އަތޮޅު - ކަމަދޫ
ބ. އަތޮޅު - ކެންދޫ
ބ. އަތޮޅު - ކުޑަރިކިލު
ޅ. އަތޮޅު - ހިންނަވަރު
ޅ. އަތޮޅު - ނައިފަރު
ޅ. އަތޮޅު - އޮޅުވެލިފުށި
ޅ. އަތޮޅު - ކުރެންދޫ
ކ. އަތޮޅު - ކާށިދޫ
ކ. އަތޮޅު - ގާފަރު
ކ. އަތޮޅު - ދިއްފުށި
ކ. އަތޮޅު - ތުލުސްދޫ
ކ. އަތޮޅު - ހުރާ
ކ. އަތޮޅު - ހިންމަފުށި
ކ. އަތޮޅު - ގުޅި
ކ. އަތޮޅު - މާފުށި
ކ. އަތޮޅު - ގުރައިދޫ
އދ.އަތޮޅު - ފެންފުށި
އދ.އަތޮޅު - މާމިގިލި
އދ.އަތޮޅު - ދިއްދޫ
އދ.އަތޮޅު - ދިގުރައް
އދ.އަތޮޅު - ދަނގެތި
އދ.އަތޮޅު - މަންދޫ
އދ.އަތޮޅު - މަހިބަދޫ
އދ.އަތޮޅު - ކުނބުރުދޫ
އދ.އަތޮޅު - އޮމަދޫ
އދ.އަތޮޅު - ހަނޏާމީދޫ
ވ. އަތޮޅު - ފުލިދޫ
ވ. އަތޮޅު - ތިނަދޫ
ވ. އަތޮޅު - ފެލިދޫ
ވ. އަތޮޅު - ރަކީދޫ
ވ. އަތޮޅު - ކެޔޮދޫ
މ. އަތޮޅު - ދިއްގަރު
މ. އަތޮޅު - މަޑުއްވަރި
މ. އަތޮޅު - ރަތްމަންދޫ
މ. އަތޮޅު - ވޭވަށް
މ. އަތޮޅު - މުލި
މ. އަތޮޅު - މުލަށް
މ. އަތޮޅު - ނާލާފުށި
މ. އަތޮޅު - ކޮޅުފުށި
ފ. އަތޮޅު - ފީއަލި
ފ. އަތޮޅު - ބިލަތްދޫ
ފ. އަތޮޅު - މަގޫދޫ
ފ. އަތޮޅު - ދަރަނބޫދޫ
ފ. އަތޮޅު - ނިލަންދޫ
ދ. އަތޮޅު - މީދޫ
ދ. އަތޮޅު - ބަނޑިދޫ
ދ. އަތޮޅު - ރިނބުދޫ
ދ. އަތޮޅު - ހުޅުދެލި
ދ. އަތޮޅު - ވާނި
ދ. އަތޮޅު - މާއެނބޫދޫ
ދ. އަތޮޅު - ކުޑަހުވަދޫ
ތ. އަތޮޅު - ބުރުނި
ތ. އަތޮޅު - ވިލުފުށި
ތ. އަތޮޅު - މަޑިފުށި
ތ. އަތޮޅު - ދިޔަމިގިލި
ތ. އަތޮޅު - ގުރައިދޫ
ތ. އަތޮޅު - ގާދިއްފުށި
ތ. އަތޮޅު - ތިމަރަފުށި
ތ. އަތޮޅު - ވޭމަންޑޫ
ތ. އަތޮޅު - ކިނބިދޫ
ތ. އަތޮޅު - އޮމަދޫ
ތ. އަތޮޅު - ހިރިލަންދޫ
ތ. އަތޮޅު - ވަންދޫ
ތ. އަތޮޅު - ކަނޑޫދޫ
ލ. އަތޮޅު - އިސްދޫ (އިސްދޫ، އިސްދޫކަޅައިދޫ)
ލ. އަތޮޅު - ދަނބިދޫ
ލ. އަތޮޅު - މާބައިދޫ
ލ. އަތޮޅު - މުންޑޫ
ލ. އަތޮޅު - ގަން
ލ. އަތޮޅު - ފޮނަދޫ
ލ. އަތޮޅު - ގާދޫ
ލ. އަތޮޅު - މާމެންދޫ
ލ. އަތޮޅު - ކުނަހަންދޫ
ލ. އަތޮޅު - ހިތަދޫ
ލ. އަތޮޅު - މާވައް
ގއ. އަތޮޅު - ކޮލަމާފުށި
ގއ. އަތޮޅު - ވިލިނގިލި
ގއ. އަތޮޅު - މާމެންދޫ
ގއ. އަތޮޅު - ނިލަންދޫ
ގއ. އަތޮޅު - ދާންދޫ
ގއ. އަތޮޅު - ކޮނޑޭ
ގއ. އަތޮޅު - ގެމަނަފުށި
ގއ. އަތޮޅު - ކަނޑުހުޅުދޫ
ގއ. އަތޮޅު - ދެއްވަދޫ
ގދ. އަތޮޅު - ތިނަދޫ
ގދ. އަތޮޅު - މަޑަވެލި
ގދ. އަތޮޅު - ހޯނޑެއްދޫ
ގދ. އަތޮޅު - ނަޑެއްލާ
ގދ. އަތޮޅު - ރަތަފަންދޫ
ގދ. އަތޮޅު - ފިޔޯރީ
ގދ. އަތޮޅު - ފަރެސް މާތޮޑާ
ގދ. އަތޮޅު - ވާދޫ
ގދ. އަތޮޅު - ގައްދޫ
ޏ. އަތޮޅު - ފުވައްމުލަކު މާލެގަން
ޏ. އަތޮޅު - ފުވައްމުލަކު މާދަޑު
ޏ. އަތޮޅު - ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު
ޏ. އަތޮޅު - ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު
ޏ. އަތޮޅު - ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން
ޏ. އަތޮޅު - ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު
ޏ. އަތޮޅު - ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު
ޏ. އަތޮޅު - ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު
އއ. އަތޮޅު - ހިމަންދޫ
އއ. އަތޮޅު - މާޅޮސް
އއ. އަތޮޅު - ފެރިދޫ
އއ. އަތޮޅު - މަތިވެރި
އއ. އަތޮޅު - ބޮޑުފޮޅުދޫ
އއ. އަތޮޅު - އުކުޅަސް
އއ. އަތޮޅު - ރަސްދޫ
އއ. އަތޮޅު - ތޮއްޑޫ
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 321
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ 428
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 10
އަދާލަތް ޕާޓީ 15
ޤައުމީ އިއްތިހާދު 1
އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުން 150
 
ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެއް އަދަދެއްގެ ވޯޓު ލިބުމުގެ ސަބަބުން މޮޅުވިފަރާތެއް ނެނގޭ 17
ވޯޓު ގުނާފައިނުވާ 0
ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ގޮނޑިތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު: 942

Party Statistics Graph