* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ދާއިރާތައް
އަތޮޅު ދާއިރާ  Party Logo MDP Party Logo DRP Party Logo JP Party Logo DQP Party Logo PA Party Logo AP Party Logo MNC Party Logo GI Party Logo IDP Party Logo DFP Party Logo SLP Party Logo PP Party Logo ޖުމްލަ ކެންޑިޑޭޓުން ގޮނޑި
ހއ. އަތޮޅު A01 ހޯރަފުށީ ދާއިރާ 1 2 2 - - - - - - - - - - 5 2
ހއ. އަތޮޅު A02 އިހަވަންދޫ ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ހއ. އަތޮޅު A03 ބާރަށު ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ހއ. އަތޮޅު A04 ދިއްދޫ ދާއިރާ 1 2 2 - - - - - - - - - - 5 2
ހއ. އަތޮޅު A05 ކެލާ ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ހދ. އަތޮޅު B01 ހަނިމާދޫ ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ހދ. އަތޮޅު B02 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ 2 2 2 - - - - - - - - - - 6 2
ހދ. އަތޮޅު B03 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ 1 2 1 - - - - - - - - - - 4 2
ހދ. އަތޮޅު B04 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ހދ. އަތޮޅު B05 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ށ. އަތޮޅު C01 ކަނޑިތީމު ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ށ. އަތޮޅު C02 މިލަންދޫ ދާއިރާ 4 2 - - - - - - - - - - - 6 2
ށ. އަތޮޅު C03 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ށ. އަތޮޅު C04 ފުނަދޫ ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ނ. އަތޮޅު D01 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ނ. އަތޮޅު D02 މަނަދޫ ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ނ. އަތޮޅު D03 ވެލިދޫ ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ރ. އަތޮޅު E01 އަލިފުށި ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ރ. އަތޮޅު E02 އުނގޫފާރު ދާއިރާ - 1 2 - - - - - - - - - - 3 2
ރ. އަތޮޅު E03 ދުވާފަރު ދާއިރާ 1 2 2 1 - - - - - - - - - 6 2
ރ. އަތޮޅު E04 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ 1 2 2 - - - - - - - - - - 5 2
ރ. އަތޮޅު E05 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ބ. އަތޮޅު F01 ތުޅާދޫ ދާއިރާ - 2 1 - - - - - - - - - - 3 2
ބ. އަތޮޅު F02 އޭދަފުށި ދާއިރާ 3 2 2 - - - 1 - - - - - - 8 2
ބ. އަތޮޅު F03 ކެންދޫ ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ޅ. އަތޮޅު G01 ހިންނަވަރު ދާއިރާ 1 2 - 1 - - - - - - - - - 4 2
ޅ. އަތޮޅު G02 ނައިފަރު ދާއިރާ 1 1 2 - - - 1 - - - - - - 5 2
ޅ. އަތޮޅު G03 ކުރެންދޫ ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ކ. އަތޮޅު H01 ކާށިދޫ ދާއިރާ 3 2 2 - - - - - - - - - - 7 2
ކ. އަތޮޅު H02 ތުލުސްދޫ ދާއިރާ 1 2 2 - - - 1 - - - - - - 6 2
ކ. އަތޮޅު H03 ގުރައިދޫ ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
އދ.އަތޮޅު I01 މާމިގިލި ދާއިރާ 2 2 - 3 - - - - - - - - - 7 3
އދ.އަތޮޅު I02 މަހިބަދޫ ދާއިރާ 1 3 1 2 1 - - - - - - - - 8 3
ވ. އަތޮޅު J01 ފެލިދޫ ދާއިރާ - 3 3 - - - - - - - - - - 6 3
ވ. އަތޮޅު J02 ކެޔޮދޫ ދާއިރާ - 3 3 - - - - - - - - - - 6 3
މ. އަތޮޅު K01 ދިއްގަރު ދާއިރާ - 3 3 - - - - - - - - - - 6 3
މ. އަތޮޅު K02 މުލަކު ދާއިރާ 1 3 3 - - 1 - - - - - - - 8 3
ފ. އަތޮޅު L01 ބިލަތްދޫ ދާއިރާ 2 3 2 - - - - - - - - - - 7 3
ފ. އަތޮޅު L02 ނިލަންދޫ ދާއިރާ 2 3 3 - - - - - - - - - - 8 3
ދ. އަތޮޅު M01 މީދޫ ދާއިރާ 5 3 - - - - - - - - - - - 8 3
ދ. އަތޮޅު M02 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ 3 3 - - - - - - - - - - - 6 3
ތ. އަތޮޅު N01 ވިލުފުށި ދާއިރާ 1 2 1 - - 1 - - - - - - - 5 2
ތ. އަތޮޅު N02 ތިމަރަފުށި ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ތ. އަތޮޅު N03 ކިނބިދޫ ދާއިރާ 1 2 2 - - - - - - - - - - 5 2
ލ. އަތޮޅު O01 އިސްދޫ ދާއިރާ 1 2 2 - - - - - - - - - - 5 2
ލ. އަތޮޅު O02 ގަމު ދާއިރާ 2 2 2 - - - - - - - - - - 6 2
ލ. އަތޮޅު O03 ފޮނަދޫ ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ލ. އަތޮޅު O04 މާވަށު ދާއިރާ - 2 2 1 - - - - - - - - - 5 2
ގއ. އަތޮޅު P01 ވިލިނގިލި ދާއިރާ 1 2 2 - - - - - - - - - - 5 2
ގއ. އަތޮޅު P02 ދާންދޫ ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ގއ. އަތޮޅު P03 ގެމަނަފުށި ދާއިރާ 1 1 2 - - - - - - - - - - 4 2
ގދ. އަތޮޅު Q01 ތިނަދޫ ދާއިރާ - 2 2 1 - - - - - - - - - 5 2
ގދ. އަތޮޅު Q02 މަޑަވެލި ދާއިރާ 1 2 2 - - - - - - - - - - 5 2
ގދ. އަތޮޅު Q03 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ 1 2 2 - - - - - - - - - - 5 2
ގދ. އަތޮޅު Q04 ގައްދޫ ދާއިރާ - 2 2 1 - - - - - - - - - 5 2
ޏ. އަތޮޅު R01 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ - 2 2 - - - - - - - - - - 4 2
ޏ. އަތޮޅު R02 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ 2 2 2 - - - 1 - - - - - - 7 2
ޏ. އަތޮޅު R03 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ 1 2 2 - - - - - - - - - - 5 2
ސ. އަތޮޅު ސިޓީ ކައުންސިލް - S01 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ 1 1 1 - - - - - - - - - - 3 1
ސ. އަތޮޅު ސިޓީ ކައުންސިލް - S02 ފޭދޫ ދާއިރާ 1 1 1 - - - - - - - - - - 3 1
ސ. އަތޮޅު ސިޓީ ކައުންސިލް - S03 މަރަދޫ ދާއިރާ 2 1 - - - - - - - - - - - 3 1
ސ. އަތޮޅު ސިޓީ ކައުންސިލް - S04 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ - 1 1 - - - 1 - - - - - - 3 1
ސ. އަތޮޅު ސިޓީ ކައުންސިލް - S05 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ 1 1 1 - - - - - - - - - - 3 1
ސ. އަތޮޅު ސިޓީ ކައުންސިލް - S06 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ 1 1 1 - - - 1 - - - - - - 4 1
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T01 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ - 1 1 1 - - - - 1 - - - - 4 1
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T02 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ 1 1 1 1 - - - - - - - - - 4 1
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T03 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ 1 1 1 - - - - - - - - - - 3 1
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T04 ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ - 1 1 - - - - - - - - - - 2 1
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T05 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ 2 1 1 - - - - - 1 - - - - 5 1
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T06 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ 1 1 1 - - - - - 1 - - - - 4 1
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T07 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ 1 1 1 - - - - - 1 - - - - 4 1
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T08 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ 1 1 1 - - - - - - - - - - 3 1
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T09 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ 1 1 - 1 - - - - - - - - - 3 1
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T10 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ - 1 1 - - - 1 - - - - - - 3 1
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް - T11 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ - 1 1 - - - - - - - - - - 2 1
އއ. އަތޮޅު U01 މަތިވެރި ދާއިރާ - 3 3 - - - - - - - - - - 6 3
އއ. އަތޮޅު U02 ތޮއްޑޫ ދާއިރާ - 3 3 - - - - - - - - - - 6 3
ޖުމްލަ: 62 145 128 13 1 2 7 0 4 0 0 0 0 362 149
PP Party Logo MDP Party Logo DRP Party Logo JP Party Logo DQP Party Logo PA Party Logo AP Party Logo MNC Party Logo GI Party Logo IDP Party Logo DFP Party Logo SLP Party Logo PP Party Logo